LOKAL UTVECKLING I NÄTRADALEN, HIGH COAST ART VALLEY

I mars 2018 beviljades Bygdsam Nätradalen bidrag för ett treårigt Leader-projekt med inriktning på att utveckla besöksnäringen i Nätradalen med fokus på natur och kultur, realisera Tolfhamn samt att skapa en lokal tjänste- och utbudskatalog.

Vår bygd ska inom tre år framstå som ett särskilt intressant och självklart besöksmål och vara en kreativ och hållbar aktör i förhållande till turism och besöksnäring med specifik koppling till kultur, natur och friluftsliv.

Vi ska bidra till att nya företag startas och målet är att minst ett konventionellt och minst ett socialt företag skapas under projekttiden.

Vi kommer fortlöpande att rapportera hur vårt arbete fortskrider på vår hemsida och genom våra medlemsmöten.

Projektet finaniseras genom projektstöd från EU och staten, regional finansiering från Leader Höga Kusten samt egen finansiering.

Projektet är nu avslutat och det som genomförts i projektet kan ni läsa om här.

EKOSYSTEM FÖR DELNINGSPLATTFORM I NÄTRADALEN

Sätten som vi konsumerar, producerar och distribuerar, men också identifierar och värderar produkter och tjänster håller på att förändras. En av de främsta drivkrafterna är en allt snabbare digitalisering vilken bl.a. har fått oss att skapa helt nya sätt för att dela, samarbeta och uträtta affärer. Genom ett samarbete mellan Bygdsam Nätradalen och forskningen vid Umeå universitet blir Nätradalen först i landet att testa den innovativa delningsplattformen UMIGO. 

Genom en digital delningsplattform vill projektet bidra till minskad miljöpåverkan, ökad samverkan, minskade gränser till företagande och en levande landsbygd. Projektet ska bidra till att skapa ett system som gör det enkelt att dela och nyttja tjänster på landsbygden för alla. Det kan till exempel vara olika typer av tjänster, som samåkning, hushållsnära tjänster och prylar.

Digitala delnings- och samverkansplattformar är en av de digitala tekniklösningar som fått mest genomslag vad gäller hur t.ex. kunder och leverantörer kan hitta varandra och initiera nya affärsrelationer, men också hur privatpersoner köper, säljer och delar. Med utgångspunkt i forskning om digitala plattformar och delningslogiker har forskare vid Umeå universitet arbetat fram en prototyp till en ny typ av delnings- och samverkansplattform, särskilt anpassad till små- och medelstora samhällen. Denna typ av plattform och delningslogik har potential att synliggöra resurser och erbjudanden som gått oanvända, varit otillgängliga, eller som inte lyft på grund av brist på kritisk massa.

Då delningsplattformen redan finns och är testklar så kommer projektets arbete främst att fokusera på informationsspridning, implementering och användarinformation. Projektet ska också sammanställa och återrapportera eventuella fel, brister och förbättringssynpunkter som återkopplas från användarna. Genom samarbetet mellan Bygdsam Nätradalen och forskningen vid Umeå universitet blir Nätradalen först i landet att pröva denna innovation som lokal plats, och kommer att erövra stor kompetens från pilotprojektet.