Bygdsam Nätradalen driver ett antal projekt, både själv och i samverkan med andra. 

Här nedan hittar ni kortfattad information om respektive projekt. Vill du läsa mer om ett specifikt projekt så klicka dig in på projektets egen sida.

LOKAL UTVECKLING I NÄTRADALEN, HIGH COAST ART VALLEY

Finansiering: Leader Höga Kusten samt EU och staten

Redan idag finns det 30 konstverk som utsmyckar Nätradalen (High Coast Art Valley) och fler kommer det att bli, tack vare en större privat donation som tillfallit bygden. Nu vill Bygdsam Nätradalen växla upp effekterna av donationen genom en stor satsning på kulturturism där konstverken står i fokus.

Målet för projektet High Coast Art Valley är att bygden ska bli ett intressant och självklart besöksmål inom kultur, natur och friluftsliv. Man vill göra detta genom att skapa en tjänste- och utbudskatalog som samlar befintliga och nya affärsidéer. Sammanställningen blir ett levande dokument för affärsutveckling inom projektet. Målet är också att skapa en ökad samsyn och kompetens kring besöksnäringen och att öka intresset för att utveckla kommersiella varor och tjänster.

Projektet siktar på att minst två företag skapas, samt att utveckla Näske Residens Tolfhamn. Residensen befinner sig i framlidne konstnärens Malte Nyberg XII fastighet i Näske och innehåller en ateljé, landets sannolikt första ungdomskulturresidens, ett vandrarhem i konstmiljö samt en konstscen i form av en vandrings- och upplevelseramp.

Samarbetspartners i projektet är lokala föreningar, företagare och experter inom besöksnäring. Även högre konstnärliga utbildningar ses som en självklar partner

EKOSYSTEM FÖR DELNINGSPLATTFORM I NÄTRADALEN

Finansiering: Leader Höga Kusten samt EU och staten

Sätten som vi konsumerar, producerar och distribuerar, men också identifierar och värderar produkter och tjänster håller på att förändras. En av de främsta drivkrafterna är en allt snabbare digitalisering vilken bl.a. har fått oss att skapa helt nya sätt för att dela, samarbeta och uträtta affärer. Genom ett samarbete mellan Bygdsam Nätradalen och forskningen vid Umeå universitet blir Nätradalen först i landet att testa den innovativa delningsplattformen UMIGO. 

Genom en digital delningsplattform vill projektet bidra till minskad miljöpåverkan, ökad samverkan, minskade gränser till företagande och en levande landsbygd. Projektet ska bidra till att skapa ett system som gör det enkelt att dela och nyttja tjänster på landsbygden för alla. Det kan till exempel vara olika typer av tjänster, som samåkning, hushållsnära tjänster och prylar.

Digitala delnings- och samverkansplattformar är en av de digitala tekniklösningar som fått mest genomslag vad gäller hur t.ex. kunder och leverantörer kan hitta varandra och initiera nya affärsrelationer, men också hur privatpersoner köper, säljer och delar. Med utgångspunkt i forskning om digitala plattformar och delningslogiker har forskare vid Umeå universitet arbetat fram en prototyp till en ny typ av delnings- och samverkansplattform, särskilt anpassad till små- och medelstora samhällen. Denna typ av plattform och delningslogik har potential att synliggöra resurser och erbjudanden som gått oanvända, varit otillgängliga, eller som inte lyft på grund av brist på kritisk massa.

Då delningsplattformen redan finns och är testklar så kommer projektets arbete främst att fokusera på informationsspridning, implementering och användarinformation. Projektet ska också sammanställa och återrapportera eventuella fel, brister och förbättringssynpunkter som återkopplas från användarna. Genom samarbetet mellan Bygdsam Nätradalen och forskningen vid Umeå universitet blir Nätradalen först i landet att pröva denna innovation som lokal plats, och kommer att erövra stor kompetens från pilotprojektet.

BOENDEPROJEKT SIDENSJÖ

Finansiering: Världsklass Örnsköldsvik samt ideell tid

Det finns många personer som vill flytta till Sidensjö och även de som önskar att bo kvar, men i en annan boendeform/storlek. Denna utmaning har vid ett flertal tillfällen kommit upp till diskussion i många av Sidensjös olika föreningar. Tillsammans vill Sidensjös boendegrupp ta ett samlat grepp för att samordna och organisera drivkraften och göra verklighet av tankarna och möjliggöra för fler att bo i Sidensjö. Vi vill underlätta och skapa möjligheter att bygga, köpa och hyra bostäder i Sidensjö och Nätradalen.

Vi ser att detta initiativ kan kopplas ihop på ett bra sätt med det insatser som görs redan idag i Bygdsam Nätradalen tillsammans med övriga Bygdsam-organisationer och kommunen. Den boendeinventering och de boendeträffar som genomförs visar att det finns underlag för fler fastigheter i Nätradalen. Den information och kunskap som kommer fram där vill vi självklart dra nytta av och jobba vidare med, men huvudfokus för oss är att öka förutsättningarna för att fler bostäder ska kunna byggas i framtiden och skapa förståelse för processen. Där vi tror att en nyckelaktivitet är en ”handbok” med råd och tips för att underlätta att fler vågar ta steget.