Bakgrund

Under 2023 stod det klart att Örnsköldsviks kommun inte längre kommer att underhålla och sköta det som tidigare kallats Nätraåns kanotled. Kanotleden sträcker sig från Lännes utanför Skorped till Bysjön i Sidensjö. Leden har inte underhållits på många år och är i dagsläget inte farbar med kanot på grund av diverse stopp och farliga passager.

Efter leden finns tre övernattningsstugor och fem vindskydd som ägs av Örnsköldsviks kommun, men är placerad på privat mark. Två av stugorna och ett vindskydd är placerad på Holmen skogs mark övriga är på privatpersoners mark eller samfälligheter.

Med anledning av nedläggningen blev Bygdsam Nätradalen kontaktade av ett flertal parter för att se hur vi kan återskapa kanotleden samt behålla de stugor och vindskydd som finns efter ledens sträckning.

Nuläge – Juni 2024

Bygdsam Nätradalen har under andra halvan av 2023 och inledningen av 2024 bjudit in intressenter kring Nätraåns kanotled för att diskutera fram en eventuell lösning. Det vi sett är att det är en komplicerad process att få tillstånd att återställa kanotleden till farbart skick och att markägarfrågan är komplex.

Kommunen är positivt inställda till att överlåta stugor och vindskydd i Bygdsams regi så att de kan stå kvar, men då behöver avtalsfrågan med markägare lösas först. Bygdsam har också haft ett antal möten med representanter från kommunen för att diskutera fram vilka tillstånd som krävs och varför. Bygdsam har också haft dialog med Länsstyrelsen samt Svenska kanotförbundet.

Framåt

Ett första steg att komma vidare i processen är att söka extern finansiering till en förstudie där vi kan utreda alla processer och tillstånd som krävs. En noggrann inventering av ledens befintliga skick samt ett förslag till etapp-indelning behöver tas fram för att lättare kunna dela upp arbetet och fördela det på en längre tidsperiod.

Vill du vara en del av arbetsgruppen och hjälpa till att återställa kanotleden så hör av dig till kontakt@bygdsamnatradalen.se