Tillsammans med Bygdsam Anundsjö, GFG Bygdsam, Bygdsam Gideälvdal samt Örnsköldsviks kommun tar vi (Bygdsam Nätradalen) ett helhetsgrepp om kulturutbudet i Örnsköldsviks kommuns landsbygd. En inventering av befintliga kulturutövare, lokaler, föreningar och arrangörer görs under hösten 2023 för att sedan fokusera på att stärka kunskapen och öka utbudet av kultur i landsbygd. Målsättningen är att ta fram en kulturplan för HELA Örnsköldsviks kommun. Projektet finansieras av Örnsköldsviks kommun och Leader Höga Kusten.

INVENTERING

Syftet med inventeringen är att kartlägga det underlag som finns för kulturutövning idag (allt från lokaltillgängligheter till kunskap och engagemang) för att på sikt kunna se vad som saknas och vilka behov av stödåtgärder som finns.

Genom att besvara denna enkät ger ni oss ett viktigt underlag att arbeta vidare med och därmed också ökade förutsättningar för mer kultur på landsbygden i Örnsköldsviks kommun på sikt.

Länk till enkät hittar du här.

PROJEKTBESKRIVNING

Genom ett rikt kulturliv vill vi bidra till en mer levande och attraktiv plats att bo och verka på. En plats att besöka och flytta till. Landsbygden är en fantastisk plats att leva på och genom att berika den med ett utökat utbud av kultur att konsumera och utöva så stärker vi dess attraktivitet ytterligare och bidrar dessutom till minskad klimatpåverkan då människor bosatta i landsbygd slipper ta sig till staden för att ta del av kulturen.

Vi vill genom vårt projekt arbeta proaktivt för att stimulera till en betydande ökning av kultur och kulturaktiviteter på landsbygden i Örnsköldsviks kommun.
Satsningen syftar till att, genom ett ökat fokus på ett mer tillgängligt kulturliv uppnå ett starkare engagemang från civilsamhället, skapa en större mångfald samt utgöra en naturlig och lustfylld väg till inkludering, medskapande och vilja till att aktivt delta i det gemensamma samhällsbygget.

Genom att inspirera och engagera kring kultur i landsbygd vill vi bidra till en mer levande landsbygd där engagemanget och inkluderingen stärks samt att det skapas nya arbetstillfällen och inkomstkällor framför allt till våra föreningar och lokala kreatörer.
Vi vill också inventera nya vägar för att att utmana det traditionella föreningsarbetet att arbeta mer situationsanpassat och lyhört. Vi har sett att när föreningar ger engagerade personer möjlighet att skapa aktiviteter i deras lokaler utan att de behöver sitta med i styrelsen eller sköta driften av föreningen så blir engagemanget större och räcker längre. Det kan vara framgångsrikt att arbeta med lösare grupperingar istället för ett regelrätt föreningsarbete och det vill vi undersöka djupare.

TIDSPLAN

ORGANISATION