Integritetspolicy Bygdsam Nätradalen

Bygdsam Nätradalen varnar om din personliga integritet och du ska känna dig trygg när du lämnar personuppgifter till oss.

Personuppgiftansvarig/Personuppgiftbiträde

Bygdsam Nätradalen, 769634-6290, är personuppgiftsansvarig “PUA” för all behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet. Verksamhetsledare ges på uppdrag av föreningen den huvudsakliga rollen som Personuppgiftbiträde “PUB”  för behandling av personuppgifter enligt personuppgiftsavtal.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

Vi samlar in och behandlar personuppgifter om dig för att kunna fullfölja de avtal som vi har med våra medlemmar samt ge dig relevant information och erbjudanden.

Syftet med behandlingen av dina personuppgifter är att:

 • Fullfölja våra åtaganden gentemot dig som medlem genom att ge dig relevant information, erbjudanden via utskick eller e-post
 • Bidra till underlag för analyser, undersökningar, statistik och utveckling för kommun, föreningar och företag
 • Följa tillämplig lagstiftning

Vilka personuppgifter behandlar vi?

Bygdsam Nätradalen samlar in och behandlar följande personuppgifter om dig som kund:

 • Namn
 • Adress
 • Telefonnummer
 • E-postadress

Ändamål (Laglig grund)

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandling av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

 • Föreningsadministration (Avtal, rättslig förpliktelse eller andra legala skyldigheter)
 • Uppsökande för att hitta initiativtagare/ambassadörer (Samtycke)
 • Deltagande i föreningens verksamhet (Intresseavvägning)
 • Kontakt med föreningen (Intresseavvägning)
 • Utbildningar, workshops, inspirationsträffar, årsmöte m.f (Samtycke)
 • Kontakt med styrelse, initiativtagare, medlemmar, ambassadörer (Samtycke, intresseavvägning)
 • Uppsökande och koordination mellan kommun, föreningar och företag (Avtal, samtycke och intresseavvägning)
 • Kontakt med samarbetspartners (Avtal, Samtycke, intresseavvägning)
 • Publicering av material på hemsida, sociala medier och trycksaker (Samtycke)

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Personuppgifter lagras av Bygdsam Nätradalen under den tid det är nödvändigt för de ändamål som specificeras ovan. Det kan vara så länge det är nödvändigt för att utföra det vi lovat våra medlemmar enligt avtal eller andra åtaganden enligt lag eller myndighetsbeslut. Föreningen gör en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter som du måste känna till.  

 • Du har rätt att få ett utdrag avseende Bygdsam Nätradalens behandling av dina uppgifter. På begäran kommer vi att förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling.
 • Du har rätt att få dina personuppgifter korrigerade om de är felaktiga och/eller ofullständiga.
 • Du har rätt att bli raderad om uppgifterna inte längre behövs för de ändamål som de samlas in för eller
 • Om behandlingen grundar sig i den enskildes samtycke och du återkallar samtycket
 • Om du får direktmarknadsföring som du motsätter dig hur uppgifterna behandlats
 • Om personuppgifter har behandlats olagligt
 • Om raderings krävs för att uppfylla en rättslig skyldighet
 • Om personuppgifterna avser barn under 18 år

Du kan när som helst utöva dina rättigheter genom att begära ett registerutdrag, begära tillgång till och rättelse  eller radering av dina personuppgifter. Du kan kontakta någon i Bygdsam Nätradalens styrelse eller skicka ett mail till info@bygdsamnatradalen.se

Vill du inge ett klagomål avseende föreningens behandling av dina personuppgifter kan du ta kontakt med Datainspektionen; datainspektionen.se

 

Vill du veta mer?

Kontakta oss på info@bygdsamnatradalen.seså gör vi allt för att skyndsamt bistå dig I din fråga eller önskan.

File Name Integritetspolicy Bygdsam Natradalen
Document Type GDPR
Version 01
Geographic / Vertical Scope Sweden, Bjästa 
 

Revision History

 

 
Author/Owner (upphovsrätt) Adrianne Edblad
Reviewed  
Dokumentet får ej kopieras utan samtycke

No copy or sharing without consent

    Date Approved  
  2018/06/14

 Du kan även ladda ner vår integritetspolicy som PDF genom att trycka här: Integritetspolicy Bygdsam