LOKAL UTVECKLING I NÄTRADALEN, HIGH COAST ART VALLEY

I mars 2018 beviljades Bygdsam Nätradalen bidrag för ett treårigt Leader-projekt med inriktning på att utveckla besöksnäringen i Nätradalen med fokus på natur och kultur, realisera Tolfhamn samt att skapa en lokal tjänste- och utbudskatalog.

Vår bygd ska inom tre år framstå som ett särskilt intressant och självklart besöksmål och vara en kreativ och hållbar aktör i förhållande till turism och besöksnäring med specifik koppling till kultur, natur och friluftsliv.

Vi ska bidra till att nya företag startas och målet är att minst ett konventionellt och minst ett socialt företag skapas under projekttiden.

Vi kommer fortlöpande att rapportera hur vårt arbete fortskrider på vår hemsida och genom våra medlemsmöten.

Projektet finaniseras genom projektstöd från EU och staten, regional finansiering från Leader Höga Kusten samt egen finansiering.

Projektet är nu avslutat och det som genomförts i projektet kan ni läsa om här.

Projekttid: Januari 2018 – Juni 2021

Som grund för projektet låg ett antal lokala utvecklingsplaner (LUP:ar) som togs fram och sammanställdes under 2016-2017. En uppföljning på dessa gjordes under 2022 och finns sammanställd här.

Lokala utvecklingsplaner från 2016: