Kortfattad projektbeskrivning

 

I mars 2018 beviljades Bygdsam Nätradalen bidrag för ett treårigt Leader-projekt med inriktning på att utveckla besöksnäringen i Nätradalen med fokus på natur och kultur, realisera Tolfhamn samt att skapa en lokal tjänste- och utbudskatalog.

 

Vår bygd ska inom tre år framstå som ett särskilt intressant och självklart besöksmål och vara en kreativ och hållbar aktör i förhållande till turism och besöksnäring med specifik koppling till kultur, natur och friluftsliv.

 

Vi ska bidra till att nya företag startas och målet är att minst ett konventionellt och minst ett socialt företag skapas under projekttiden.

 

Projektet finaniseras genom projektstöd från EU och staten, regional finansiering från Leader Höga Kusten samt egen finansiering.

Sammanfattning av projektet

För att nå vårt långsiktiga mål med att få Nätradalen att blomstra och bli ett självklart besöksmål kopplat till natur och kultur så har vi arbetat brett och agilt, men med ett hållbart mål i sikte. Vi visste redan från start att den största utmaningen i detta skulle vara att samla bygden kring en gemensam målbild och se samverkan som en naturlig väg för utveckling. Det är också därför vi lagt vårt största krut där parallellt med tillskapande av ett socialt företag. För att skapa långsiktig hållbarhet i vår bygd behöver vi en välmående bygd där människor trivs och vill investera både sin tid och sina pengar. Att framhäva det vi har lokalt och göra invånarna medvetna om att deras val spelar roll och genererar en positiv utveckling i bygden kändes centralt, vi började helt enkelt att gräva där vi stod.

I Nätradalen har vi en fantastisk konstskatt, ett testamente som möjliggjort investeringar av ett 30-tal offentliga konstinstallationer ute i vår natur. Detta är något vi önskat synliggöra och visa på möjligheterna att skapa arbetstillfällen kring.

Det första som gjordes i projektet var att ta fram en grund till en tjänste- och utbudskatalog. Genom den kunde vi snabbt identifiera vad vi redan hade och vad som saknades kopplat till lokal service och utbud till besökare utifrån.  Vi konstaterade snabbt att boende och transporter var en stor bristvara och också något som är en förutsättning för att vi ska kunna behålla besökare i området.

Tolfhamn, en fastighet som tillhört den numera avlidne konstnären Malte Nygren, beläget i Näske ligger strategiskt bra till ur ett besöksnäringsperpektiv då både Höga Kusten-leden  och vägen till Skuleskogens nationalparks norra entré passerar alldeles utanför. Fastigheten ägdes när projektet startade av Örnsköldsviks kommun och vi beslutade oss för att undersöka möjligheterna till att skapa ett vandrarhem och kulturresidens där. Under projektets gång har vi fört mycket dialog med kommunen och undersökt möjliga finansieringar för en upprustning av fastigheten som var i ett mycket dåligt skick. Ritningar och kostnadsförslag togs fram, möjliga projektlösningar och mycket annat undersöktes i detalj för att möjliggöra en upprustning. Till slut nådde vi vägs ände och när en välkänd privatperson visade intresse för att köpa fastigheten och återställa den till sin forna glans fick vi inse våra begränsningar och gav kommunen vårt medgivande till att sälja fastigheten. Detta gjordes i början av 2020.

Inledningsvis fanns en vision om att Tolfhamn kunde bli en bas för ett arbetsintegrerande socialt företag och möjliggöra för bygden att skapa en meningsfull sysselsättning för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden. Trots utfallet med Tolfhamn var vi inte beredda att ge upp tanken på det sociala företaget. Under hösten 2018 gjordes en förstudie ledd av Nätra hembygdsförening för att undersöka möjligheterna för ett arbetsintegrerande socialt företag att etablera sig i bygden och utsikterna såg goda ut. Vi krokade därför arm med Nätra hembygdsförening, Svenska kyrkan och Höga Kusten begravningsbyrå för att gå vidare med planerna på ett socialt företag. Vi har under projektets gång fört nära dialog med samordningsförbundet i Örnsköldsvik som har representanter från Försäkringskassan, Arbetsförmedlingen, kommunen och regionen och de har hela tiden stöttat oss i processen. Vi har också fört dialog med kommunens arbetsmarknadsåtgärder samt det kommunala bolaget Miva för att undersöka möjligheterna att koppla samman det sociala företaget med byggnadsvård och turism. Vi har ännu inte gått i mål med skapandet av ett socialt företag, men vi jobbar ihärdigt vidare. Det sista som gjordes i projektet var att ordna så att Bygdsam Nätradalens stadgar uppdaterades för att möjliggöra ett tillskapande av ett arbetsintegrerande socialt företag i egen regi. Nästa steg blir att erbjuda praktikplats i verksamheten för personer som står långt ifrån arbetsmarknaden, men som är intresserade av att arbeta på ett hållbart och långsiktigt sätt med lokal utveckling.

Vi har jobbat intensivt med lokal förankring och medbestämmande för besöksnäringens utveckling. Detta har vi gjort främst genom en ambassadörsgrupp som representerat bygdens företag, föreningar och byar. Ambassadörsgruppen har jobbat fram en kortsiktig arbetsplan samt en långsiktig vision för Nätradalen och med utgångspunkt i denna har vi jobbat vidare med olika åtgärder kopplat till besöksnäring i området. Parallellt med detta har vi intensifierat vår samverkan med lokala företag både för att bättre se deras behov och stärka deras förutsättningar för fortsatt utveckling. Vi har synliggjort den konstskatt vi har i Nätradalen (Nätterlunds minnesfond) och gett invånarna större kunskap och detta har i sin tur bidragit till en stolthet och medvetenhet om bygdens betydelse.

Genomfört arbete

2018

Socialt företagande

Vi har under året som gått arbetat målinriktat tillsammans med ett flertal andra aktörer för att på sikt kunna starta ett socialt företag i Nätradalen. En förstudie kring socialt företagande gjordes av Nätra hembygdsförening och där satt Bygdsam med som en samarbetspart. Vi började året med att göra en studieresa runt om i länet för att besöka andra sociala företag. Sedan har vi haft löpande möten varje månad, både i en mindre arbetsgrupp och i en större sammanslutning med de intressenter som funnits. Vi har också haft möten med kommun, arbetsförmedling, kommunala bolag m.f för att undersöka vilka möjligheter som finns och hur vi bäst går vidare med det sociala företaget.

 

Höstmarknad i Bjästa

Tillsammans med ett flertal föreningar och företagare i Bjästa så ombildades Bjästadagen till en höstmarknad med fokus på lokal mat och hantverk. Arbetet pågick under hela året och den 1 september var det dags. Dagen blev en succé och var mycket välbesökt. Det beslutades samma dag om en uppföljning 2019. Bilder från dagen hittar du på Bygdsams Facebooksida.

 

Växtplats Nätradalen

Ett utvecklingsnav och en plats för företag och föreningar att växa var målsättningen när vi i september invigde Växtplats Nätradalen. Vi är mycket stolta över vår lokal och hoppas att fler och fler upptäcker möjligheterna och fördelarna med att vara en del av Växtplatsen. Du vet väl om att du som företagare kan sitta och jobba på växtplatsen när du har behov eller varför inte hyra vårt konferensrum nästa gång föreningsstyrelsen ska ha sammanträde?

 

Tolfhamn

Ett omfattande arbete med att ta fram beslutsunderlag och information till kommunen genomfördes med avsikt att kunna skicka in en bidragsansökan till Arvsfonden. Många timmar lades på projektet och dokumentationen var omfattande. Hos kommunen var det långsammare och vi fick jobba hårt för att få till en dialog.

 

2019

Företagarträffar

Under våren genomförde vi en företagarträff tillsammans med Höga Kusten Destinationsbolag där vi fokuserade på besöksnäringen och dess möjligheter. Vi anordnade även en ”Digital syjunta” där målsättningen var att hjälpa och ge tid och möjlighet till våra företagare att lära sig mer, lära sig fokus och utöka sin närvaro på sociala medier. Syjuntan togs emot oerhört bra och deltagarna krävde en fortsättning under hösten.

 

Ambassadörer

Vi började arbeta med en ambassadörsgrupp under hösten där målsättningen var att få till ett underifrånperspektiv och en gemensam strategi för det fortsatta arbetet med Bygdsam och Nätradalens utveckling. Tillsammans tog vi fram en 10 års vision samt la en strategi och plan för det närmsta året.

Vi paketerar det vi har och satsar mot besöksnäringen. Därmed bidrar vi till stolthet och en positiv bild av Nätradalen vilket gör att fler vill investera i bygden och fler vill flytta hit.

 

Vi skapar paketerbjudanden genom gott samarbete och god organisation. Vi hittar gemensamma ord för att beskriva Nätradalen för att underlätta för boende att prata gott och sprida en positiv bild av Nätradalen. Vi skapar en besöksnäringshemsida där vi lyfter företag och skapar goda förutsättningar för paketering och utveckling av nya produkter.

 

Den långsiktiga visionen löd:

Om tio år har befolkningen i Nätradalen ökat, här är det attraktivt att bo och vi har fler bostäder, fler företag, en ökad besöksnäring och spektakulära boenden i havet och på land. Vi har besökare även vintertid. Här finns en tågstation med hållbara transferalternativ och en gång- och cykelväg mellan Bjästa och Köpmanholmen. Det finns en marina i Åfjärden där en båtindustri växer fram. Vi hemestrar mer och har bättre kommunikationer till och från Örnsköldsvik. Ringarbönninga är ett levande kulturhus. Vi har paketresor med både upplevelser och skärgård, småskaliga butiker, caféer, restauranger, närproducerade varor. Det finns hotell/boendemöjligheter i Köpmanholmens hamn. Här finns ett barnland, camping, mysiga platser, turbåtar, bussturer. Nätradalen är en levande bygd med inflyttning och besökare. Vi kommer att gå i bräschen för hållbarhet, ekologiskt och miljö.

 

I Nätradalen säger vi hej, vi ser varandra, är snälla och omtänksamma. Vi har det bra. Vi tar ett steg i taget framåt. Vi vågar prova och har rätt att göra fel. Vi känner en stolthet och vi ser våra barn och ungdomar.

 

I Nätradalen finns balans, natur, kultur, unik miljö, hållbarhet, utveckling, kommunikation och tillit.

 

 

 

Hållbarhet

Tillsammans med forskningen på Umeå Universitet ansökte vi om pengar från Leader Höga Kusten för att kunna utveckla ett ekosystem för delningsplattformar. Ansökan blev beviljad i början av 2020 och under hösten lägger vi strategi och planerar utgångspunkter samt tekniska formaliteter.

Vi genomför även en hållbarhetsföreläsning för allmänheten med syfte att inspirera fler att bli klimatsmarta i vardagen.

 

Tolfhamn

Under hösten fick vi äntligen gehör hos kommunen för våra tidigare ansträngningar och ett nytt arbete med att sammanställa nuläget och framtidsplanen fortsatte.

 

2020

Tolfhamn

Tidigt 2020 såldes Tolfhamn av kommunen till skådespelaren Mathias Varela och vårt arbete avslutades. Vi nådde inte dit vi planerat med Tolfhamn, men vi har gjort allt som stått i vår makt. Vi är nöjda med utfallet och gläds av att huset nu får en chans att återgå till sin ursprungliga storhet.

 

TALKO – Ungt ideellt engagemang

Tillsammans med Leader Höga Kusten drar vi igång ett arbete med att inspirera unga att engagera sig ideellt. Detta för att skapa en större VI-känsla i bygden och inspirera alla till att bidra i utvecklingsarbetet mot en mer blomstrande dalgång.

 

Under året genomfördes ett antal träffar med syfte att hitta former för ungas inkludering i utvecklingsarbetet i Nätradalen. Träffarna ledde fram till ett stort antal idéer och långtgående planer på att köra igång med ungdomsaktiviteter kopplat till Växtplatsen under 2021.

 

Visit Nätradalen

Med utgångspunkt i den vision som ambassadörsgruppen jobbat fram samt den i projektet utlovade tjänste- och utbudskatalogen för Nätradalen drar vi gång arbetet med en besöksnäringshemsida. Vi kallar den Visit Nätradalen och tänker oss att den ska vara ett komplement till hogakusten.com. På visitnatradalen.se lyfter vi fram alla de entreprenörer och intressanta besöksanledningar som finns i området. Sidan är ett levande dokument och behöver kontinuerligt uppdateras, arbetet har med andra ord bara börjat.

 

Under hösten fick vi förstärkning av kommunikationsbyrån Devocy för att utveckla sidan ytterligare. Detta möjliggjordes med ”exportcheckar” från Höga Kusten Destnationsutveckling. Vi fick hjälp med upplägget på hemsidan samt översättning till engelska och tyska och under 2021 kommer Devocy att ge förslag på förändringar kopplat till SEO (sökmotoroptimering).

 

Upptäck Nätradalen

För att inspirera fler till att bli ambassadörer för Nätradalen så skapade vi en utflyktsserie som vi kallar för Upptäck Nätradalen. Syftet är att locka boende i Nätradalen att upptäcka sitt närområdet genom att erbjuda guidade turer kostnadsfritt under ett specifikt tillfälle. Under våren/sommaren gjorde vi turer till konstverket Arch samt Brynge Kulturområde.

 

Vi hade förhoppningar om att genomföra fler utflykter under hösten 2020, men coronapandemins framfart grusade våra planer och det fick läggas på framtiden.

Socialt företag

Under hösten tog vi upp arbetet med tillskapandet av ett socialt företag. Vi hade mycket dialog och träffar med samordningsförbundet och kommunens politiska representanter som alla ställer sig mycket positiva till en satsning likt den vi tänkt oss. Vi började undersöka finansieringsmöjligheter och gick bet på några ställen, men samordningsförbundet ställer sig positiva till att gå in med finansiellt stöd om vi kan hitta fler parter som är villiga att göra detsamma.

2021

Socialt företag

Under våren 2021 har vi fortsatt arbetet med att tillskapa ett socialt företag i Nätradalen. Vi har tillsammans med kommunen tittat på olika vägar att gå för att få till en uppstart av ett socialt företag och landat i att det bästa vore att växla upp de pengar som vi kan få genom samordningsförbundet i ett projekt. Vi har varit i kontakt med Region Västernorrland, Tillväxtverket, angränsande kommuner och Allmänna arvsfonden samt Leader Höga Kusten för undersöka möjligheterna för ett projekt kopplat till socialt företagande. Vi har påbörjat och slutfört ett antal projektansökningar och slutligen beslutat oss för att gå vidare med en av dem.

Visit Nätradalen – besöksnäringen i Nätradalen

Vi har under våren fört dialog med ett 10-tal lokala företagare om möjligheterna att bygga vidare på det arbete med besöksnäringen som vi påbörjat i projektet. Detta har fått positivt gehör och vi har nu 8 företagare som är beredda att satsa pengar och påbörja ett arbete med att bygga upp ett turistföretag i Nätradalen. Målsättningen med företaget är att de ska samordna och paketera det utbud som finns i området samt inspirera till utveckling av nya tjänster och produkter hos både befintliga och nya besöksnäringsföretag. De kommer att utgå från arbetet som gjorts med hemsidan visitnatradalen.se och bygga vidare på detta.

Tågstation

Vi har under vintern 2020/2021 stöttat Bjästaområdets samhällsförening och Örnsköldsviks kommun i arbete med att möjliggöra för en tågstation i Nätradalen. Detta har gjorts genom att förse Region Västernorrlands projekt Koll2020 med underlag och information om Nätradalens behov och förutsättningar för en tågstation i Nätradalen. Detta är något vi anser är viktigt för besöksnäringens utveckling i området.

 

Kategorier: Projekt

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *